Mirage of Blaze, TV

Episode thirteen

ujimasa hears report background
ujimasa hears report screencap
gohodoji and nagahide background
gohodoji and nagahide screencap
guarding secret entrance background
guarding secret entrance screencap
naoe casts fireball background
naoe casts fireball screencap
uncle talks to kotaro background
uncle talks to kotaro screencap
exiting the tunnel background
exiting the tunnel screencap
spiritual beasts attack background
spritual beasts attack screencap
spritual beasts fight background
spiritual beasts fight screencap
watching flames background
watching flames screencap
kojiro watching flames background
kojiro watching flames screencap