Escaflowne, TV - dougas

thumbnail link to yukari douga
thumbnail link to hitomi douga
thumbnail link to dilandau douga